Egzamin państwowy 2020

Sprawy Kołowe

Moderatorzy: Baker, Zarząd Koła

psz
Zarząd Koła
Posty: 1066
Rejestracja: 11 sty 2013 13:42
Lokalizacja: Katowice

Egzamin państwowy 2020

Post autor: psz »

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
informuje, że egzamin
DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH
zostanie przeprowadzony
w dniach 17 kwietnia 2020 r. (teoretyczny) oraz 24-25 kwietnia 2020 r. (praktyczny)- egzamin teoretyczny (pisemny) – rozpoczyna się o godz. 8.00
- egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego.

Egzamin odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (wzór wniosku w załączeniu)
2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na obszar Beskidów (cały).
3. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł
(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
98 1240 6292 1111 0010 5063 8621

tytułem: opłata za egzamin – przewodnik górski

W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać (adres na wniosku).

Uwaga:
Przed rozpoczęciem egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości
w celu weryfikacji tożsamości.
Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.
Powyższa opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :
Opłata winna zostać dokonana w formie:
- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach
- lub bezgotówkowej na rachunek nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.
Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są pod numerem telefonu : 32/77-40-976.


GŁÓWNE PUNKTY TRASY EGZAMINACYJNEJ
1. dzień:
Katowice - Bielsko Biała - Żywiec - Radziechowy
przejście piesze: Radziechowy - Matyska - Przybędza
Przybędza - Żywiec - Maków Podhalański - Bogdanówka
przejście piesze: Bogdanówka - Koskowa Góra - Kotoń - Zawadka
Zawadka - Pcim - Mszana Dolna - Zabrzeż - Szczawnica - Jaworki Czarna Woda /nocleg/

2. dzień:
przejście piesze: Jaworki - Homole - Wysokie Skałki - Obidza - Biała Woda - Jaworki
Jaworki - Krościenko - Nowy Targ - Myślenice - KatowiceZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
NA UPRAWNIENIA
PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

1.
Zgodnie z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego.
2.
Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:
1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w rozporządzenia).
3.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu
w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.
W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Komisji.

4.
Przed rozpoczęciem egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości
w celu weryfikacji tożsamości.
5.
Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym.
6.
Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Beskidów, ograniczony:

1) od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);
2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;
3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.
7.
Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje trasę egzaminacyjną, składającą się
z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

8.
Egzamin praktyczny odbywa się po wyznaczonej trasie, zaczyna się i kończy w Katowicach.

9.
Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:
a. znajomość topograficzna terenu,
b. informacja krajoznawcza o obszarach górskich podawana w autokarze,
c. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
d. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

10.
1. Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie nad grupą, poprawność językową.
2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.
3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.
4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.
5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się
z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.
6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.
7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a następnie ogłasza jego wyniki.

12.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą
i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

13.
Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania,
tj, w dniu 7 stycznia 2015 r.Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich
mgr Ryszard Ziernicki

Więcej informacji tutaj: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_akt ... 02-11.html
psz
Zarząd Koła
Posty: 1066
Rejestracja: 11 sty 2013 13:42
Lokalizacja: Katowice

Re: Egzamin państwowy 2020

Post autor: psz »

Ponadto jest też organizowany egzamin na podwyższenie klasy uprawnień przewodnickich:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Informuje, że egzamin
DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH
na podwyższenie klasy uprawnień
zostanie przeprowadzony
w dniach 12 maja 2020r. (teoretyczny) oraz 15-16 maja 2020r. (praktyczny)

- egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się o godzinie 8.00
Egzamin odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (wzór wniosku w załączeniu)
2. kserokopia decyzji o nadaniu (potwierdzeniu) posiadanych uprawnień
3. zaświadczenie o samokształceniu odbywanym pod kierunkiem osoby wskazanej przez organizatora szkolenia, uprawnionego do szkolenia przewodników beskidzkich, osoby posiadającej uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz co najmniej tę kasę uprawnień.
4. zaświadczenie
→ o prowadzeniu na terenie całych Beskidów wycieczek przez co najmniej 30 dni
dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika beskidzkiego klasy II;
→ o prowadzeniu na terenie całych Beskidów wycieczek przez co najmniej 50 dni
w warunkach letnich i zimowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika beskidzkiego klasy I;
5. złożenie oświadczenia o wykazie odbytych przejść przez obszar Beskidów w okresie,
w którym kandydat posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. III lub kl. II.
6. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł
(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
98 1240 6292 1111 0010 5063 8621
tytułem: opłata za egzamin – przewodnik – podwyższenie klasy
Uwaga:
Przed rozpoczęciem egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości
w celu weryfikacji tożsamości.
Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.
Powyższa opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :
Opłata winna zostać dokonana w formie:
- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach
- lub bezgotówkowej na rachunek nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.
Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są pod numerem telefonu : 32/77-40-976.

GŁÓWNE PUNKTY TRASY EGZAMINACYJNEJ
1. dzień:
Katowice - Żywiec - Zwardoń
przejście piesze: Zwardoń - Rachowiec - Sól
Sól- Żywiec - Pewel Wielka - Zawoja Krowiarki
przejście piesze: Krowiarki - Babia Góra - Zawoja Markowe /nocleg/
2. dzień:
Zawoja - Ślemień - Krzeszów
przejście piesze: Krzeszów - Leskowiec - Tarnawa Górna
Tarnawa Górna - Sucha Beskidzka - Katowice


ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
NA UPRAWNIENIA
PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

1.
Zgodnie z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego.
2.
Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:
1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w rozporządzenia).
3.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu
w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.
W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Komisji.

4.
Przed rozpoczęciem egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości
w celu weryfikacji tożsamości.
5.
Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym.
6.
Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Beskidów, ograniczony:

1) od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);
2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;
3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.
7.
Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje trasę egzaminacyjną, składającą się
z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

8.
Egzamin praktyczny odbywa się po wyznaczonej trasie, zaczyna się i kończy w Katowicach.

9.
Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:
a. znajomość topograficzna terenu,
b. informacja krajoznawcza o obszarach górskich podawana w autokarze,
c. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
d. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

10.
1. Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie nad grupą, poprawność językową.
2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.
3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.
4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.
5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się
z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.
6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.
7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a następnie ogłasza jego wyniki.

12.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą
i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

13.
Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania,
tj. w dniu 7 stycznia 2015 r.Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich
mgr Ryszard Ziernicki

Więcej informacji tutaj: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_akt ... 02-14.html
psz
Zarząd Koła
Posty: 1066
Rejestracja: 11 sty 2013 13:42
Lokalizacja: Katowice

Re: Egzamin państwowy 2020

Post autor: psz »

Koronawirus na razie pokonał egzamin...

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach informuje o przesunięciu terminu egzaminu dla kandydatów na przewodników beskidzkich. Egzamin ten miał się odbyć 17 oraz 24 i 25 kwietnia 2020 r.

Informacja o nowych datach egzaminu zostanie podana w terminie późniejszym.
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_akt ... 03-11.html
mapson
Zarząd Koła
Posty: 50
Rejestracja: 01 mar 2018 11:13
Lokalizacja: Katowice

Re: Egzamin państwowy 2020

Post autor: mapson »

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
informuje, że egzamin DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH
zostanie przeprowadzony w dniach 14 października 2020 r. (teoretyczny) oraz 16-17 października 2020 r. (praktyczny)

GŁÓWNE PUNKTY TRASY EGZAMINACYJNEJ
1. dzień:
Katowice - Bielsko Biała - Żywiec - Radziechowy
przejście piesze: Radziechowy - Matyska - Przybędza
Przybędza - Żywiec - Maków Podhalański - Bogdanówka
przejście piesze: Bogdanówka - Koskowa Góra - Kotoń - Zawadka
Zawadka - Pcim - Mszana Dolna - Zabrzeż - Szczawnica - Jaworki Czarna Woda /nocleg/

2. dzień:
przejście piesze: Jaworki - Homole - Wysokie Skałki - Obidza - Biała Woda - Jaworki
Jaworki - Krościenko - Nowy Targ - Myślenice - Katowice
ODPOWIEDZ