Wewnętrzny Egzamin Praktyczny 2021

Sprawy Kołowe

Moderatorzy: Baker, Zarząd Koła

mapson
Posty: 51
Rejestracja: 01 mar 2018 11:13
Lokalizacja: Katowice

Wewnętrzny Egzamin Praktyczny 2021

Post autor: mapson »

Regulamin wewnętrznego egzaminu praktycznego kończącego kurs przewodnicki 2019/2020

1. Zgodnie z postanowieniem Zarządu Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach, wewnętrzny egzamin praktyczny w 2021 r. (dalej egzamin) odbywa się w dniach 19-21 marca (pierwszy termin). Komisja Szkoleniowa podaje godzinę i miejsce rozpoczęcia egzaminu do wiadomości zainteresowanych minimum dwa dni przed datą terminu egzaminu.

2. Egzamin odbywa się na obszarze obejmującym zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg J. Solona i in. następujące mezoregiony: Pogórze Śląskie, Pogórze Wielickie, Pogórze Wiśnickie, Beskid Śląski, Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Beskid Żywiecko-Orawski, Gorce, Kotlinę Sądecką, Beskid Sądecki, Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie, Beskid Żywiecko-Kisucki, Pasma Pewelsko-Krzeszowskie, Działy Orawskie, Pogórze Popradzkie, Pogórze Rożnowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Obniżenie Gorlickie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórze Jasielskie, Pogórze Bukowskie, Beskid Niski, Kotlinę Orawsko – Nowotarską, Pieniny, Pogórza Przedtatrzańskie, Bruzdę Podtatrzańską, Magurę Spiską, Góry Sanocko-Turczańskie, Bieszczady Zachodnie. Granice mezoregionów za:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna (dalej komisja) powołana przez Komisję Szkoleniową SKPB w Katowicach. W skład komisji wchodzą osoby, które podczas wcześniejszych wewnętrznych egzaminów praktycznych były egzaminatorami lub obserwatorami. Z komisji wykluczeni są szefowie kursu przewodnickiego 2019/2020.

4. Komisja Szkoleniowa wyznacza spośród członków komisji jej przewodniczącego, który ustala miejsce i czas zakończenia poszczególnych części i całości egzaminu oraz dba o przeprowadzenie przez komisję omówienia przebiegu egzaminu i wyników poszczególnych egzaminowanych. Na zakończenie egzaminu przewodniczący podaje w obecności komisji wyniki egzaminu egzaminowanym, a następnie Zarządowi SKPB w Katowicach. Ocena komisji jest ostateczna.

5. Egzamin składa się z trzech części:
a) terenowej,
b) miejskiej,
c) autokarowej,
które są od siebie niezależne. Aby zdać egzamin należy zaliczyć wszystkie części.

6. Część terenowa egzaminu polega na prowadzeniu grupy w terenie górskim, również poza wytyczonymi szlakami turystycznymi i dotarciu do celów ustalonych przez egzaminatorów. Część miejska polega na oprowadzaniu grupy po wskazanej przez egzaminatorów miejscowości lub jej części. Część autokarowa polega na pilotowaniu kierowcy samochodu egzaminacyjnego na trasie będącej częścią lub kompilacją tras egzaminacyjnych ujętych w załączniku do niniejszego regulaminu. Komisja Szkoleniowa podaje treść załącznika do wiadomości zainteresowanych na tydzień przed 1. terminem egzaminu.

7. We wszystkich częściach oceniana jest orientacja w terenie, bezpieczeństwo i metodyka prowadzenia grupy, oraz wiedza z zakresu topografii terenu (w tym znajomości panoram górskich), pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedza krajoznawcza całości obszaru objętego egzaminem.
8. W czasie egzaminu pytania mające wpływ na ocenę końcową mają prawo zadawać jedynie egzaminatorzy.

9. O czasie trwania egzaminu poszczególnych osób decydują egzaminatorzy.

10. W egzaminie biorą udział obserwatorzy. Obserwatorem może być przewodnik SKPB w Katowicach, którego kandydatura została zaakceptowana przez Komisję Szkoleniową. Obserwatorzy, uczestniczą w poszczególnych częściach egzaminu i mogą zadawać pytania egzaminowanym za zgodą egzaminatora, a w spotkaniach komisji egzaminacyjnej biorą udział z głosem doradczym.

11. W poszczególnych częściach egzaminu, za zgodą właściwego egzaminatora, dopuszcza się obecność osób postronnych, w szczególności przewodników i Sympatyków Koła oraz kursantów nie podchodzących do egzaminu. Osoby te nie mogą ingerować w przebieg egzaminu i nie biorą udziału w pracach komisji.

12. Osoba przystępująca do egzaminu, powinna spełnić wymagania wynikające z Regulaminu Kursu Przewodnickiego 2019/2020, a w szczególności:
a) uzyskać wymaganą ilość punktów za wyjazdy szkoleniowe i prowadzenie,
b) zdać wszystkie egzaminy cząstkowe,
c) zaliczyć przejście przewodnickie oraz udziały w imprezie na orientację, autokarówkach i szkoleniu tzw. goprowskim.
Spełnienie powyższych wymogów egzaminowany powinien potwierdzić wpisami w indeksie. Uzupełniony indeks egzaminowany przedstawia Zarządowi SKPB przed egzaminem w terminie przez Zarząd ustalonym. O odstępstwach od w.w. wymogów decyduje Zarząd SKPB w Katowicach.

13. Każdy egzaminowany podczas każdej części egzaminu musi posiadać wyposażenie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki zgodnie z informacjami przekazanymi na szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w górach, a w szczególności:
a) kompletnie wyposażoną apteczkę,
b) latarkę,
c) mapę obejmującą teren egzaminu,
d) kompas.
Egzaminatorzy mają prawo skontrolować w dowolnym momencie trwania poszczególnych części egzaminu posiadanie przez egzaminowanych w.w. przedmiotów, a stwierdzenie ich braku u egzaminowanego może skutkować dla tej osoby zakończeniem egzaminu z wynikiem negatywnym.

14. W czasie poszczególnych części egzaminu, egzaminowany nie może korzystać z pomocy, takich jak GPS, skrypty, przewodniki, podpowiedzi. Korzystanie z lokalizacji pozycji przy pomocy odbiornika GPS lub telefonu komórkowego skutkuje dla tej osoby zakończeniem egzaminu z wynikiem negatywnym.

15. Korzystanie przez egzaminowanego z mapy w czasie poszczególnych części egzaminu jest dozwolone tylko:
a) przed rozpoczęciem prowadzenia,
b) w sytuacji zmiany wcześniej wyznaczonej trasy,
c) na wyraźne zezwolenie lub polecenie egzaminatorów.

16. Korzystanie przez egzaminowanego z kompasu w czasie poszczególnych części egzaminu jest dozwolone w przypadku ograniczonej widoczności, albo na wyraźne zezwolenie lub polecenie egzaminatorów.

17. Egzaminowany, który w pierwszym terminie nie zaliczył całości egzaminu, albo dwóch lub jednej jego części, ma prawo podejść do egzaminu poprawkowego tylko w terminie, określonym przez Zarząd SKPB w Katowicach. W terminie poprawkowym egzaminowany zalicza odpowiednio całość egzaminu lub te części, których nie zaliczył w pierwszym terminie.

18. W pierwszym terminie egzaminu wyniki poszczególnych części egzaminu i wynik końcowy są przekazywane egzaminowanemu przez przewodniczącego komisji dopiero po zakończeniu całego egzaminu. W trakcie egzaminu poprawkowego, wyniki przekazywane są egzaminowanemu po każdej części egzaminu.

19. Po zaliczeniu całości egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego - beskidzkiego oraz zyskuje możliwość wstąpienia do Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach na zasadach określonych w Regulaminie SKPB w Katowicach.

20. W przypadku wątpliwości i pytań co do przebiegu egzaminu, egzaminowany ma prawo zwrócić się do przedstawicieli komisji egzaminacyjnej lub członków Zarządu Koła bądź Komisji Szkoleniowej SKPB obecnych na egzaminie, także niebędących członkami komisji egzaminacyjnej.

21. Egzaminatorzy i obserwatorzy wykonują swoją pracę społecznie. Koszty noclegów egzaminatorów i koszty paliwa zużytego przez samochody egzaminacyjne pokrywają solidarnie egzaminowani. Obserwatorzy, egzaminowani i osoby postronne pokrywają koszty utrzymania we własnym zakresie. O refundacji kosztów egzaminu i jej wysokości decyduje Zarząd SKPB w Katowicach.

za Komisję Szkoleniową
Roman Sojda


za Zarząd SKPB w Katowicach
Bartosz Piekaruś, Mateusz PychyńskiRamowe trasy egzaminacyjne:


1. Katowice – Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Krynica Zdrój – Piwniczna Zdrój – Łącko – Lubomierz – Myślenice – Kraków – Katowice
2. Katowice – Pielgrzymowice – Cieszyn – Ustroń – Wisła – Ujsoły - Żywiec – Koszarawa – Sucha Beskidzka – Lanckorona – Swoszowice – Kraków – Katowice
3. Katowice – Bielsko-Biała – Żywiec – Ślemień – Zawoja – Jabłonka – Chochołów – Zakopane – Nowy Targ – Rabka-Zdrój – Kraków – Katowice
4. Katowice – Kraków – Wieliczka – Dobczyce – Limanowa – Nowy Sącz – Jaworki – Nowy Targ – Chabówka – Wadowice – Oświęcim – Katowice
5. Katowice – Tychy – Oświęcim – Kęty – Żywiec – Jeleśnia – Cięcina – Sopotnia – Przybędza - Radziechowy – Andrychów – Jaworze – Skoczów – Katowice
ODPOWIEDZ